Loading...
Thôøi khoùa bieåu
Tra cöùu keát quaû

Hotline: 02512 225 171
THÔNG BÁO V/V HUY ĐỘNG VỐN

THÔNG BÁO

V/v Huy động vốn phục vụ cho nhu cầu phát triển  Trường

              Kính gửi:      - Quý phụ huynh và các nhà đầu tư

- Quý giáo viên, cán bộ, nhân viên thuộc Trường

   Trường Tri Thức là cơ sở giáo dục theo loại hình tư thục, hoạt động trên địa bàn thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Bao gồm Trường Mầm non Tri Thức, Trường tiểu học Tri Thức và Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Tri Thức.(sau đây gọi tắt là trường Tri Thức).

   Năm học 2020-2021, hiện tại Trường đã có 47 lớp học bao gồm Mầm non 10 lớp, 225 học sinh; tiểu học 22 lớp, 700 học sinh; Trung học 15 lớp, 425 học sinh, tổng sĩ số khoảng 1.350 học sinh.

   Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về cơ sở vật chất phục vụ trong quá trình dạy và học, trong điều kiện nguồn vốn của Trường còn hạn chế, Hội đồng Trường Tri Thức quyết định huy động vốn từ quý vị phụ huynh, giáo viên và nhân viên thuộc Trường, các nhà đầu tư có tâm huyết về giáo dục trên địa bàn huyện Long Thành.

Hình thức huy động vốn góp: 2 hình thức.

  • - Góp vốn theo dạng cổ đông: thành viên góp vốn được tham dự, có ý kiến về chiến lược phát triển Trường, được chia lợi nhuận thực tế phát sinh theo báo cáo tài chính và theo quyết định của Hội đồng quản trị.
  • - Góp vốn theo dạng tín dụng: thành viên góp vốn được hưởng lãi suất hàng tháng 0,7% trên tổng vốn góp.

Thông tin chi tiết, xin truy cập theo liên kết sau: https://is.gd/SaRdib

Mẫu phiếu đăng ký góp vốn: https://is.gd/lsDrdL

Vì sự nghiệp phát triển nhà Trường, rất mong được sự quan tâm của quý vị. Xin chân thành cảm ơn.