Loading...
Thôøi khoùa bieåu
Tra cöùu keát quaû

Hotline: 02512 225 171
Thông báo ngày nhập học năm học 2020-2021

THÔNG BÁO

 

Các em học sinh của trường Tiểu học Tri Thức nhập học từ ngày 03/08/2020, quý phụ huynh vui lòng cho con em đi học đúng thời gian quy định, xin cảm ơn!